0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Despre noi / Informatii utile

Protectia datelor personale

NOTA DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de catre Academia Navala "Mircea cel Batran"Academia Navala "Mircea cel Batran", cu sediu in Str. Fulgerului, nr. 1, Constanta, tel. +40.241.626.200, fax: +40.241.643.096, website: www.anmb.ro, email: contact@anmb.ro, va informeaza prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastra personale si drepturile pe care le aveti in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare GDPR) si cu legislatia nationala privind protectia si securitatea datelor personale, in vigoare.

Scopurile si baza legala a prelucrarilor
In conformitate cu legislatia nationala (Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) si europeana (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE) in vigoare, ANMB are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale care ii sunt furnizate.
ANMB, avand desemnat ca responsabil cu protectia datelor cu caracter personal pe domnul locotenent-colonel IGNAT-GUY Marius-Costin ce poate fi contactat la telefon +40.241.626.200 int. 119, la adresa de e-mail: dpo@anmb.ro sau la sediul institutiei, prelucreaza datele dumneavoastra personale in conformitate cu prevederile GDPR, in calitate de operator, prin intermediul sectiilor/birourilor/compartimentelor, in conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea urmatoarelor activitati:

 • relatii publice/petitionare/formulare de puncte de vedere la solicitarile persoanelor fizice;
 • accesul in institutie al persoanelor straine;
 • incheiere contracte de scolarizare si furnizare de servicii specifice;
 • in vederea incheierii sau pentru derularea unor contracte de munca.

Daca nu sunteti de acord cu furnizarea datelor personale, ANMB nu poate sa realizeze demersurile legale pentru a va permite accesul in institutie, a raspunde la petitii, a incheia contracte de scolarizare, a emite documente specifice (adeverinte, diplome) etc.

Temeiul legal al prelucrarii datelor
Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate pentru indeplinirea obligatiilor legale care ii revin operatorului (ANMB), conform articolului 6, alin. 1, literele c) si e) si art. 9, alin. 2, literele b) si h) din GDPR.
Legislatia care guverneaza, in principal, activitatile derulate de microstructurile din cadrul ANMB sunt urmatoarele:

 • Legea educatiei nationale nr. 1 /2011,
 • Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 80/1995, privind statutul cadrelor militare cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 384/2006, privind statute soldatilor si gradatilor profesionisti, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative;
 • Legea privind liberul acces la informatiile de interes public nr. 544/2001,
 • HG 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania;
 • HG 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu;
 • HG 286/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice
 • OG 27/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
 • Ordinul MEN nr. 3714/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, functionare si operationalizare a Registrului Matricol Unic al Universitatilor din Romania;
 • Ordinul MApN nr. M9/2013 pentru aprobarea Normelor privind protectia informatiilor clasificate in Ministerul Apararii Nationale

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucram
Politica privind protectia si securitatea datelor personale a ANMB este de a colecta numai datele personale necesare in scopurile mentionate si de a solicita persoanelor vizate sa ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare indeplinirii acestor scopuri.
Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrarilor la nivelul sectiilor/birourilor/compartimentelor din cadrul ANMB sunt urmatoarele:

  • Pentru relatii publice/petitionare/audienta la solicitarile persoanelor fizice
 • nume, prenume
 • semnatura
 • adresa (de email, adresa de domiciliu/resedinta)
  • Pentru acces in institutie
 • nume, prenume
 • semnatura
 • datele inscrise in CI sau pasaport
  • Pentru incheiere contracte de scolarizare si furnizare de servicii specifice:
 • nume, prenume, nume anterioare, nume/prenume parinti;
 • CNP, datele inscrise in CI, datele inscrise in pasaport;
 • Data si locul nasterii
 • Sex, stare civila, stare sociala speciala, cetatenie, etnie
 • Situatie medicala
 • Date de contact – domiciliu, resedinta, nr. telefon, adresa de e-mail
 • Date privind studiile, datele inscrise in actele de studii;
  • In vederea incheierii sau pentru derularea unor contracte de munca:
 • nume, prenume, nume anterioare, nume/prenume parinti;
 • CNP, datele inscrise in CI, datele inscrise in pasaport;
 • data si locul nasterii;
 • sex, stare civila, stare sociala speciala, cetatenie, etnie;
 • situatie medicala;
 • date de contact – domiciliu, resedinta, nr. telefon, adresa de e-mail;
 • date privind studiile, datele inscrise in actele de studii;
 • situatia condamnarilor si a masurilor cu caracter penal;
 • situatia integritatii comportamentale;
 • situatia materiala si a veniturilor precum si sursa acestora.

Ne rezervam dreptul de a solicita alte date necesare pentru indeplinirea atributiilor microstructurilor din cadrul ANMB, strict in conformitate cu prevederile legale.

Sursa datelor cu caracter personal
ANMB prin microstructurile din compunere colecteaza date personale direct de la dumneavoastra sau de la terti (cum ar fi alte institutii ori entitati care se adreseaza ANMB ori alte persoane vizate) sau din documente publice.
In cazul in care trebuie sa prelucram date cu caracter personal obtinute de la terti persoane juridice, acestia din urma au obligatia de a va furniza informatiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastra personale sunt destinate utilizarii de catre operator (ANMB) si sunt comunicate, daca este cazul, catre alte institutii/autoritati centrale si locale in vederea indeplinirii obligatiilor legale.

Dezvaluirea datelor catre terti se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizati anterior.

Perioada de stocare a datelor personale
Datele dumneavoastra personale sunt stocate pe perioada necesara efectuarii tuturor demersurilor intreprinse pentru sustinerea activitatilor microstructurilor din cadrul ANMB, dupa care vor fi arhivate potrivit legislatiei aplicabile.

Drepturile dumneavoastra si modul de exercitare al acestora
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiati de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul decizional individual automatizat.
Pentru exercitarea drepturilor dvs. va rugam sa contactati direct, responsabilul cu protectia datelor din ANMB la adresa: dpo@anmb.ro sau in scris la sediul institutiei.

Prelucrarile de date speciale sau intemeiate pe consimtamant
Atunci cand prelucrarea se bazeaza pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) "persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice" sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) "persoana vizata si-a dat consimtamantul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu exceptia cazului in care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdictia prevazuta la alineatul (1) sa nu poata fi ridicata prin consimtamantul persoanei vizate" din GDPR, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Astfel, puteti modifica sau elimina consimtamantul in orice moment, si vom actiona imediat in consecinta, cu exceptia cazului in care exista un motiv legal pentru a nu face acest lucru.

Securitatea datelor cu caracter personal

In cadrul ANMB datele cu caracter personal sunt prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale prin masurile tehnice si organizatorice implementate.