0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Despre noi / Conducerea universitatii

Consiliul de administratie

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE (.pdf)

COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE (.pdf)

Consiliul de administratie are urmatoarele competente si atributii principale:

 • Aplica hotararile Senatului si adopta hotarari sau masuri care se impun pentru indeplinirea hotararilor Senatului;
 • Colaboreaza cu Comisiile permanente ale Senatului;
 • Elaboreaza si propune spre aprobarea Senatului Planul strategic si Planul operational anual al ANMB.
 • Stabileste in termeni operationali bugetul institutional;
 • Avizeaza executia bugetara si bilantul anual;
 • Stabileste prioritatile privind administrarea bugetului alocat de MApN si a altor resurse financiare de care se dispune potrivit legii;
 • Propune Senatului strategii ale ANMB pe termen lung si mediu si politici pe domenii de interes ale ANMB;
 • Avizeaza propunerile de noi programe de studii si propune spre aprobare Senatului infiintarea sau restructurarea de facultati, domenii sau programe de studii. Formuleaza propuneri catre Senat de incetare a acelor programe de studii care nu se mai incadreaza in misiunea Academiei si care sunt ineficiente academic sau financiar;
 • Avizeaza structura anului universitar si aproba principalele manifestari stiintifice, cultural-sportive si extracurriculare;
 • Avizeaza propunerile facultatilor si ale departamentelor privind cifrele de scolarizare si le supune spre aprobare Senatului;
 • Avizeaza propunerile Consiliilor de facultati privind admiterea in invatamantul superior cu respectarea criteriilor generale stabilite de MEC si a capacitatilor de scolarizare mentionate in hotararile de guvern anuale;
 • Avizeaza - in vederea supunerii spre aprobare Senatului - propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice, de cercetare si a celorlalte posturi din statul de organizare a Academiei;
 • Analizeaza si avizeaza cererile privind promovarea cadrelor didactice prin concurs, atat in ceea ce priveste performantele didactice cat si stiintifice cat si sustenabilitatea financiara a posturilor;
 • Avizeaza anual statele de functii didactice ale departamentelor; 
 • Avizeaza anual, la propunerile Consiliilor facultatilor, prelungirea activitatii si mentinerea in activitate a unor cadre didactice sau de cercetare dupa pensionare, in conditiile legii si conform Cartei universitare;
 • Propune Senatului invitarea unor cadre didactice si a unor specialisti recunoscuti, pe durata determinata, in calitate de cadre didactice asociate invitate si propune gradul didactic pentru specialistii invitati;
 • Propune Senatului conferirea titlurilor onorifice de Senator de Onoare, Profesor Onorific, si Doctor Honoris Causa sau conferirea titlului onorific de Profesor Emerit, pentru excelenta didactica si de cercetare, cadrelor didactice care au atins varsta de pensionare;
 • Administreaza patrimoniul Academiei si dispune masuri de dezvoltare si modernizare a acestuia;
 • Hotaraste acordarea, din fonduri proprii, a unor burse de studiu sau de cercetare pe baza unei metodologii aprobata de Senat;
 • Propune spre aprobare Senatului structura si cuantumul taxelor universitare anuale;
 • Aproba participarea la activitati de reprezentare a Academiei la nivel national si international, in limita fondurilor disponibile din bugetul aprobat;
 • Aproba implicarea Academiei sau structurilor componente in parteneriate si colaborari cu alte institutii din tara si strainatate tinand cont si de statutul de institutie militara de invatamant superior;
 • Avizeaza Programul de investitii pentru dezvoltarea bazei materiale a ANMB, dezvoltarea, diversificarea si dotarea cu echipament modern a laboratoarelor, simulatoarelor, salilor de predare/seminarizare, retelelor informatice, bibliotecii etc.;
 • Avizeaza implicarea ANMB in fundatii, asociatii, societati stiintifice;
 • Avizeaza Programele de cooperare cu alte institutii de invatamant superior si de cercetare din tara si strainatate;
 • Asista rectorul pentru intocmirea "Raportului anual privind starea Academiei".